دستگاه تولیدمثلی (زیست۱۱)

دستگاه حرکتی(زیست۱۱)

دستگاه ایمنی(زیست۱۱)

دستگاه حس(زیست۱۱)